ECONOMIE

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR


CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Puterea | 2020-03-27 09:56

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), cu acordul unanim al membrilor săi, în data de26.03.2020,convoacă,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare,

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 28 aprilie 2020, ora 10.00, înBucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 16.04.2020 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE „Transelectrica”–SA, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;

2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A. asupra activităţii de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2019;

3. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, încheiate de CNTEE „Transelectrica” S.A. la 31.12.2019;

4. Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale CNTEE „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019;

5. Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019;

6. Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019, în sumă de 96.030.957 lei cu următoarele destinații:

Destinaţia

Suma (lei)

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019

96.030.957

Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii:

 

Rezerva legală (5%)

5.354.023

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit

51.752.203

Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2019 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală) – repartizare parțială, în limita profitului net

38.924.731

Profit nerepartizat

-

7. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitătii de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare neimpozabile și impozabile la modificarea destinaţiei;

8. Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare impozabile la modificarea destinaţiei;

9. Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/acțiune;

10. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019;

11. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–S.A.;

12. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica”–SA asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul CNTEE „Transelectrica”–S.A. aferente anului 2019;

13. Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2019 

14. Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2019;

15. Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acţionarilor la dividendele aferente anului 2016;

16. Stabilirea datei de 03 iunie 2020 ca dată „ex date”, dată calendaristică de la care acțiunile CNTEE „Transelectrica” S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

17. Stabilirea datei de 04 iunie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

18. Stabilirea datei de 25 iunie 2020 ca „data plății” dividendelor distribuite din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019;

19. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 29.04.2020, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.Parerea ta...

Doresc sa comentez(Vezi versiunea pentru PC a articolului)

Vezi versiunea pentru PC

Ziarul Puterea - Cotidian national.

Cotidian national de dezvaluiri. Singurul ziar aparut in perioada de criza.